PHARE 2002 BAS

Web veiklos

Taip pat galite susipažinti: VeikluPlanas ir OSSVeiklos.

Albertas:

Čia yra sąrašas veiklų, kuriose vienaip ar kitaip dalyvauja AKL ekspertas Albertas Agejevas.

 1. Sudaryti ir patvirtinti detalų veiklų planą
  • Pravesti pirmąjį projekto priežiūros komiteto ir komandos susitikimą (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava : patvirtintas detalus projekto tvarkaraštis
 2. Nustatyti ir dokumentuoti procedūras svetainių ir dokumentų formatų, naudojamų savivaldybėms ir gyventojams keičiantis duomenimis, testavimui
  • Sudaryti sąrašą Lietuvos svetainių ir sukontaktuoti su atsakingais tų organizacijų asmenimis
   --> rezultatas/išdava : sąrašas lietuviškų svetainių testavimui
  • Nustatyti ir dokumentuoti svetainių testavimo ir Lietuvoje, ir Latvijoje procedūras
   --> rezultatas/išdava : svetainių testavimo procedūros
  • Ištestuoti Lietuvos svetaines dėl suderinamumo su W3C standartais (testuoti ir registruoti klaidas)
   --> rezultatas/išdava : lietuviškų svetainių testavimo rezultatų ataskaita
  • Išanalizuoti dokumentų, pateikiamų lietuviškose svetainėse bei reikalaujamų iš gyventojų, formatus (Vilniaus sav.)
   --> rezultatas/išdava : sąrašas dokumentų formatų, naudojamų lietuviškose svetainėse
  • Išanalizuoti lietuviškų svetainių testų rezultatus ir parengti ataskaitą
   --> rezultatas/išdava : Lietuvos komandos rezultatų ataskaita
  • Parengti bendrąją ataskaitą, paremtą Lietuvoje ir Latvijoje atliktų testavimų rezultatais
   --> rezultatas/išdava : abiejų šalių testavimo rezultatų ataskaita
 3. Išanalizuoti ir parinkti atvirojo standarto dokumentų formatus
  • Parašyti straipsnį, apibendrinantį projekto rezultatus, susijusius su atviraisiais formatais, skirtą Lietuvos ir Latvijos spaudai
   --> rezultatas/išdava : straipsnis (pranešimas spaudai) apie Lietuvos ir Latvijos situaciją naudojant atviruosius formatus
 4. Įgyvendinti atvirųjų formatų naudojimą Vilniaus miesto savivaldybėje
  • Parinkti ir ištestuoti įrankius, skirtus dokumentų konvertavimui į atvirojo standarto formatą
   --> rezultatas/išdava : sąrašas parinktų įrankių dokumentų konvertavimui į atvirųjų standartų dokumentus su išsamiais aprašymais
  • Pravesti priežiūros komiteto ir projekto komandos narių susitikimą (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava : patvirtinti rezultatai ir suplanuotas tolimesnių veiklų tvarkaraštis
 5. Savivaldybių darbuotojų mokymai
  • Parengti mokymų medžiagą
   --> rezultatas/išdava : parengta mokymų medžiaga
  • Pravesti 4 dienų seminarą ir mokymus atitinkamiems Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams
   --> rezultatas/išdava : apmokyta 20 savivaldybių darbuotojų, išanalizuotas vertinimas
 6. Įgyvendinti pilotinį projektą Vilniaus miesto savivaldybėje
  • Įdiegti ir ištestuoti parinktus programinės įrangos įrankius individualiose darbo vietose
   --> rezultatas/išdava : darbo vietose įdiegta ir ištestuota programinė įranga
  • Apmokyti savivaldybės darbuotojus ir konsultuoti juos darbo vietose
   --> rezultatas/išdava : darbo vietose apmokyta 20 atrinktų savivaldybių darbuotojų, kaip naudotis įdiegta programine įranga (2 dienos)
 7. Ištestuoti ir ištaisyti Vilniaus miesto savivaldybės egzistuojančią svetainę
  • Ištaisyti Vilniaus miesto savivaldybė svetainės puslapius W3C standartų atitikimui
   --> rezultatas/išdava : Vilniaus miesto savivaldybės svetainės puslapiai suderinti su W3C standartais
  • Paleisti ištaisytą svetainę
   --> rezultatas/išdava : paleista ištaisyta savivaldybės svetainė
 8. Išleisti Atvirojo standarto vartotojo vadovą --> VartotojoVadovas
  • Apibendrinti ir suredaguoti 50 puslapių Atvirojo standarto vartotojo vadovą, paremtą projekto ataskaitomis ir veiklų rezultatais (lietuvių k.)
   --> rezultatas/išdava : parengtas 50 psl. Atvirojo standarto vartotojo vadovo elektroninis variantas lietuvių kalba
  • Patalpinti knygą internete viešajam naudojimui (partnerių svetainėse)
   --> rezultatas/išdava : Atvirojo standarto vartotojo vadovas patalpintas pareiškėjo, Vilniaus miesto savivaldybės, LSA svetainėse (lietuvių k.) ir LAKA svetainėje (latvių k.)
 9. Viešasis projekto veiklų ir rezultatų pristatymas
  • Pristatyti projektą INFOBALT 2004 parodoje AKL stende ir konferencijoje --> reikės keisti į kitą renginį
   --> rezultatas/išdava : projektas pristatytas INFOBALT 2004
  • Pristatyti projekto rezultatus ir rekomendacijas IVPK prie LRV
   --> rezultatas/išdava : LR Vyriausybei oficialiai pateiktos rekomendacijosc
  • Spaudos konferencija ir viešas projekto rezultatų pristatymas (baigiamoji konferencija) Vilniuje
   --> rezultatas/išdava : parašyti straipsniai ne mažiau 3 pagrindiniuose Lietuvos dienraščiuose. Apie 150 konferencijos dalyvių informuoti apie projekto rezultatus
 10. Galutinė veiklų analizė, auditas ir projekto uždarymas
  • Parengti ketvirtinę ir galutinę projekto ataskaitas
   --> rezultatas/išdava : parengtos ketvirtinė ir galutinė projekto ataskaitos
  • Baigiamasis projekto priežiūros komiteto susitikimas galutinės ataskaitos ir audito rezultatų patvirtinimui. Baigiamasis projekto komandos susitikimas. Projekto rezultatų ir pratęsimo aptarimas (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava :

Maikls:

Čia yra sąrašas veiklų, kuriose vienaip ar kitaip dalyvauja LAKA ekspertas Maikls Deksters.

 1. Set and approve detailed plan of activities
  • Meeting of project steering committee and kick-off meeting in Vilnius
   --> result/output : approved detailed project schedule
 2. Establish and document procedures for testing websites and document formats used in data exchange between local authorities and citizens
  • Draw up a list of Latvian websites and coordinate with responsible persons of organizations
   --> result/output : a list of Latvian websites to be tested
  • Establish and document procedures for testing websites in Lithuania and Latvia
   --> result/output : procedures for testing websites
  • Test Latvian websites for W3C standards compliance (test and commit mistakes)
   --> result/output : a report on testing results of Latvian websites
  • Analyze document formats at Latvian websites and requested document forms from citizens (Riga)
   --> result/output : a list of document formats used at Latvian websites
  • Analyze Latvian web site test results and compile report
   --> result/output : Latvia's team report on results
  • Compile general report based on Lithuanian and Latvian web site test results
   --> result/output : general report on testing and findings of both countries
 3. Analyze and select open standard document formats
  • Research what open document formats are used in other EU countries
   --> result/output : a list of document formats used in other EU countries
  • Author an article summarizing the open formats portion of the project and its findings, for distribution to Lithuanian and Latvian media organizations
   --> result/output : an article (press release) about Lithuanian and Latvian situation on using open formats
 4. Implement use of open formats at Vilnius City Municipality
  • Select and test tools for converting documents to open standard ones
   --> result/output : a list of selected tools for converting documents to open standard ones with brief descriptions
  • Conduct Vilnius meeting of project steering committee and project teams
   --> result/output : approved results and scheduled further activities
 5. Trainings for municipal workers
  • Conduct 1-day seminar for Latvian municipal decision makers
   --> result/output : 60 Latvian municipal decision makers raised awareness in IT, feedbacks analyzed
 6. Implement of project pilot at Vilnius City Municipality
 7. Test and revise existing website of Vilnius City Municipality
 8. Publish Open Standard User's Guide Book
  • Compile and edit 50 page Latvian language Open Standard User's Guide Book based on project reports and findings
   --> result/output : a 50-page Open Standard User's Guide Book prepared in Latvian language (in electronic format)
 9. Public presentation of project activities and results
  • Present project at BALTIC IT&T 2005 exhibition at LAKA's stand
   --> result/output : project presented at BALTIC IT&T 2005
  • Present project results and recommendations to information technology decision makers of the Republic of Latvia Government
   --> result/output : recommendations officially provided to information technology decision makers of the Republic of Latvian Government
  • Press conference and public presentation (final conference) of project results in Vilnius
   --> result/output : articles written in no less than 3 main Lithuanian dailies. About 150 conference participants informed about project results
  • Press conference and public presentation (final conference) of project results in Riga
   --> result/output : articles written in no less than 2 main Latvian dailies. About 120 conference participants informed about project results
 10. Final analyze of activities, audit and project closing
  • Prepare quarter and final project report
   --> result/output : quarter and final project report prepared
  • Final meeting of project steering committee to confirm final report and audit results. Final meeting of project team. Discuss project results and project sustainability in Vilnius
   --> result/output :