PHARE 2002 BAS projekto veiklų planas

Su kalendoriniu planu galima susižinti VeikluPlanasMenesiais.
Atitinkamos angliškos versijos yra čia: PlanOfActivities ir PlanOfActivitiesMonths.

Taip pat veiklas galima peržiūrėti pagal tam tikras sritis: ProjektoKoordinavimas, WebVeiklos, OSSVeiklos, InfSklaida
Anglų kalba versijos: ProjectCoordination, WebActivities, OSSActivities, InfDissemination.

 1. Sudaryti ir patvirtinti detalų veiklų planą
  • Sudaryti ir koordinuoti detalų projekto tvarkaraštį (veiklų ir pagrindinių įvykių)
   --> rezultatas/išdava : detalus projekto tvarkaraštis
  • Organizuoti projekto priežiūros komiteto ir projekto komandos susitikimą
   --> rezultatas/išdava : suplanuota vieta, data ir laikas
  • Pravesti pirmąjį projekto priežiūros komiteto ir komandos susitikimą (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava : patvirtintas detalus projekto tvarkaraštis
 2. Nustatyti ir dokumentuoti procedūras svetainių ir dokumentų formatų, naudojamų savivaldybėms ir gyventojams keičiantis duomenimis, testavimui
  • Sudaryti sąrašą Lietuvos svetainių ir sukontaktuoti su atsakingais tų organizacijų asmenimis
   --> rezultatas/išdava : sąrašas lietuviškų svetainių testavimui
  • Sudaryti sąrašą Latvijos svetainių ir sukontaktuoti su atsakingais tų organizacijų asmenimis
   --> rezultatas/išdava : sąrašas latviškų svetainių testavimui
  • Nustatyti ir dokumentuoti svetainių testavimo ir Lietuvoje, ir Latvijoje procedūras
   --> rezultatas/išdava : svetainių testavimo procedūros
  • Ištestuoti Lietuvos svetaines dėl suderinamumo su W3C standartais (testuoti ir registruoti klaidas)
   --> rezultatas/išdava : lietuviškų svetainių testavimo rezultatų ataskaita
  • Išestuoti Latvijos svetaines dėl suderinamumo su W3C standartais (testuoti ir registruoti klaidas)
   --> rezultatas/išdava : latviškų svetainių testavimo rezultatų ataskaita
  • Išanalizuoti dokumentų, pateikiamų lietuviškose svetainėse bei reikalaujamų iš gyventojų, formatus (Vilniaus sav.)
   --> rezultatas/išdava : sąrašas dokumentų formatų, naudojamų lietuviškose svetainėse
  • Išanalizuoti dokumentų, pateikiamų lietuviškose svetainėse bei reikalaujamų iš gyventojų, formatus (Rygos sav.)
   --> rezultatas/išdava : sąrašas dokumentų formatų, naudojamų latviškose svetainėse
  • Išanalizuoti lietuviškų svetainių testų rezultatus ir parengti ataskaitą
   --> rezultatas/išdava : Lietuvos komandos rezultatų ataskaita
  • Išanalizuoti latviškų svetainių testų rezultatus ir parengti ataskaitą
   --> rezultatas/išdava : Latvijos komandos rezultatų ataskaita
  • Parengti bendrąją ataskaitą, paremtą Lietuvoje ir Latvijoje atliktų testavimų rezultatais
   --> rezultatas/išdava : abiejų šalių testavimo rezultatų ataskaita
 3. Išanalizuoti ir parinkti atvirojo standarto dokumentų formatus
  • Atlikti tyrimą, kokie atvirieji dokumentų formatai yra naudojami kitose ES šalyse
   --> rezultatas/išdava : sąrašas dokumentų formatų, naudojamų kitose ES šalyse
  • Išanalizuoti egzistuojančius Lietuvos teisės aktus, susijusius su duomenų apsikeitimu ir standartais
   --> rezultatas/išdava : sąrašas Lietuvos įstatymų ir nutarimų, susijusių su duomenų apsikeitimu ir standartais
  • Išanalizuoti egzistuojančius Latvijos teisės aktus, susijusius su duomenų apsikeitimu ir standartais
   --> rezultatas/išdava : sąrašas Latvijos įstatymų ir nutarimų, susijusių su duomenų apsikeitimu ir standartais
  • Parengti 10 puslapių ataskaitą, paremtą aukščiau atliktų veiklų rezultatais, apie atvirųjų dokumentų formatų naudojimą viešajame sektoriuje
   --> rezultatas/išdava : 10 psl. ataskaita apie atvirųjų dokumentų formatų naudojimą viešajame sektoriuje
  • Parašyti straipsnį, apibendrinantį projekto rezultatus, susijusius su atviraisiais formatais, skirtą Lietuvos ir Latvijos spaudai
   --> rezultatas/išdava : straipsnis (pranešimas spaudai) apie Lietuvos ir Latvijos situaciją naudojant atviruosius formatus
  • Kontaktuoti su Lietuvos žiniasklaida dėl parengto straipsnio publikavimo
   --> rezultatas/išdava : straipsnis išspausdintas 3 pagr. Lietuvos dienraščiuose
  • Kontaktuoti su Latvijos žiniasklaida dėl parengto straipsnio publikavimo
   --> rezultatas/išdava : straipsnis išspausdintas 2 pagr. Latvijos dienraščiuose
 4. Įgyvendinti atvirųjų formatų naudojimą Vilniaus miesto savivaldybėje
  • Parinkti ir ištestuoti įrankius, atvirojo standarto dokumentų kūrimui
   --> rezultatas/išdava : sąrašas parinktų įrankių atvirųjų standartų dokumentų kūrimui su išsamiais aprašymais
  • Parinkti ir ištestuoti įrankius, skirtus dokumentų konvertavimui į atvirojo standarto formatą
   --> rezultatas/išdava : sąrašas parinktų įrankių dokumentų konvertavimui į atvirųjų standartų dokumentus su išsamiais aprašymais
  • Parengti ataskaitą ir rekomendacijas dėl įrankių dokumentų kūrimui atviruoju formatu ir konvertavimui į atvirąjį formatą
   --> rezultatas/išdavat : ataskaita ir rekomendacijos (gairės) dėl įrankių atvirojo formato kūrimui ir konvertavimui
  • Organizuoti Latvijos komandos vizitą į Lietuvą aptarti projekto statusą ir pilotinio diegimo procedūras (parengti tvarkaraštį ir suderinti vietą bei datą)
   --> rezultatas/išdava : suplanuota vieta, data ir laikas
  • Pravesti priežiūros komiteto ir projekto komandos narių susitikimą (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava : patvirtinti rezultatai ir suplanuotas tolimesnių veiklų tvarkaraštis
 5. Savivaldybių darbuotojų mokymai
  • Parengti mokymų medžiagą
   --> rezultatas/išdava : parengta mokymų medžiaga
  • Organizuoti ir administruoti 4 dienų mokymo seminarus Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams
   --> rezultatas/išdava : atrinkta 20 savivaldybės darbuotojų mokymams
  • Organizuoti ir administruoti 1 dienos mokymo seminarą Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdavat : atrinkta apie 80 Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjų seminarams
  • Organizuoti ir administruoti 1 dienos mokymo seminarą Latvijos savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : atrinkta apie 60 Latvijos savivaldybių sprendimų priėmėjų seminarams
  • Pravesti 4 dienų seminarą ir mokymus atitinkamiems Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams
   --> rezultatas/išdava : apmokyta 20 savivaldybių darbuotojų, išanalizuotas vertinimas
  • Pravesti 1 dienos mokymo seminarą Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : 80 Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjų pakeltas žinių lygis IT srityje, išanalizuotas vertinimas
  • Pravesti 1 dienos mokymo seminarą Latvijos savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : 60 Latvijos savivaldybių sprendimų priėmėjų pakeltas žinių lygis IT srityje, išanalizuotas vertinimas
 6. Įgyvendinti pilotinį projektą Vilniaus miesto savivaldybėje
  • Parengti ir koordinuoti detalų įgyvendinimo planą
   --> rezultatas/išdava : detalus projekto įgyvendinimo planas
  • Identifikuoti techninės ir programinės įrangos sistemas, nustatyti jų tinkamumą projektui ir reikalingus atnaujinimus
   --> rezultatas/išdava : detali ataskaita apie techninės ir programinės įrangų naudojimą ir/arba reikalingos įrangos įsigijimą tolimesnėms projekto veikloms
  • Identifikuoti iki 20 savivaldybės darbuotojų, atsakingų už elektroninių dokumentų publikavimą
   --> rezultatas/išdava : atrinkta 20 savivaldybės darbuotojų, atsakingų už elektroninių dokumentų publikavimą darbo vietose įdiegta ir šitestuota programinė įranga
  • Įdiegti ir ištestuoti parinktus programinės įrangos įrankius individualiose darbo vietose
   --> rezultatas/išdava : darbo vietose įdiegta ir ištestuota programinė įranga
  • Apmokyti savivaldybės darbuotojus ir konsultuoti juos darbo vietose
   --> rezultatas/išdava : darbo vietose apmokyta 20 atrinktų savivaldybių darbuotojų, kaip naudotis įdiegta programine įranga (2 dienos)
 7. Ištestuoti ir ištaisyti Vilniaus miesto savivaldybės egzistuojančią svetainę
  • Ištaisyti Vilniaus miesto savivaldybė svetainės puslapius W3C standartų atitikimui
   --> rezultatas/išdava : Vilniaus miesto savivaldybės svetainės puslapiai suderinti su W3C standartais
  • Konvertuoti uždaro formato dokumentus, esančius svetainėje, į parinkto standarto, naudojantis projekto metu parengtomis gairėmis
   --> rezultatas/išdava : uždaro formato dokumentai konvertuoti į atviruosius formatus
  • Patalpinti konvertuotus atvirojo standarto dokumentus svetainės puslapiuose vietoje arba šalia egzistuojančių dokumentų
   --> rezultatas/išdava : konvertuoti dokumentai patalpinti savivaldybės svetainės puslapiuose
  • Paleisti ištaisytą svetainę
   --> rezultatas/išdava : paleista ištaisyta savivaldybės svetainė
 8. Išleisti Atvirojo standarto vartotojo vadovą --> VartotojoVadovas
  • Apibendrinti ir suredaguoti 50 puslapių Atvirojo standarto vartotojo vadovą, paremtą projekto ataskaitomis ir veiklų rezultatais (lietuvių k.)
   --> rezultatas/išdava : parengtas 50 psl. Atvirojo standarto vartotojo vadovo elektroninis variantas lietuvių kalba
  • Apibendrinti ir suredaguoti 50 puslapių Atvirojo standarto vartotojo vadovą, paremtą projekto ataskaitomis ir veiklų rezultatais (latvių k.)
   --> rezultatas/išdava : parengtas 50 psl. Atvirojo standarto vartotojo vadovo elektroninis variantas latvių kalba
  • Atspausdinti 100 knygos kopijų ir išplatinti per LSA savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : Atvirojo standarto vartotojo vadovas atspausdintas 100 egz. tiražu ir išplatintas Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjams ir Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams
  • Atspausdinti 60 knygos kopijų ir išplatinti savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : Atvirojo standarto vartotojo vadovas atspausdintas 60 egz. tiražu ir išplatintas Latvijos savivaldybių sprendimų priėmėjams
  • Patalpinti knygą internete viešajam naudojimui (partnerių svetainėse)
   --> rezultatas/išdava : Atvirojo standarto vartotojo vadovas patalpintas pareiškėjo, Vilniaus miesto savivaldybės, LSA svetainėse (lietuvių k.) ir LAKA svetainėje (latvių k.)
 9. Viešasis projekto veiklų ir rezultatų pristatymas
  • Atspausdinti projekto pristatymo lankstinukus
   --> rezultatas/išdava : išleisti 2x2000 A4, 4+4 lankstinukai projekto pristatymui (lietuvių, latvių ir anglų k.)
  • Atspausdinti projekto informacinius plakatus pristatymui
   --> rezultatas/išdava : išleisti 2 projekto informaciniai plakatai, naudojami INFOBALT 2004 ir BALTIC IT&T 2005 parodose
  • Pristatyti projektą INFOBALT 2004 parodoje AKL stende ir konferencijoje --> reikės keisti į kitą renginį
   --> rezultatas/išdava : projektas pristatytas INFOBALT 2004
  • Pristatyti projektą BALTIC IT&T 2005 parodoje LAKA stende
   --> rezultatas/išdava : projektas pristatytas BALTIC IT&T 2005
  • Pristatyti projekto rezultatus ir rekomendacijas IVPK prie LRV
   --> rezultatas/išdava : LR Vyriausybei oficialiai pateiktos rekomendacijosc
  • Pristatyti projekto rezultatus ir rekomendacijas Latvijos Respublikos Vyriausybės IT sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : Latvijos Respublikos Vyriausybei oficialiai pateiktos rekomendacijos
  • Pateikti rekomendacijas EK programai IDA
   --> rezultatas/išdava : pateiktos rekomendacijos EK programai IDA
  • Spaudos konferencija ir viešas projekto rezultatų pristatymas (baigiamoji konferencija) Vilniuje
   --> rezultatas/išdava : parašyti straipsniai ne mažiau 3 pagrindiniuose Lietuvos dienraščiuose. Apie 150 konferencijos dalyvių informuoti apie projekto rezultatus
  • Spaudos konferencija ir viešas projekto rezultatų pristatymas (baigiamoji konferencija) Rygoje
   --> rezultatas/išdava : parašyti straipsniai ne mažiau 2 pagrindiniuose Latvijos dienraščiuose. Apie 120 konferencijos dalyvių informuoti apie projekto rezultatus
 10. Galutinė veiklų analizė, auditas ir projekto uždarymas
  • Parengti ketvirtinę ir galutinę projekto ataskaitas
   --> rezultatas/išdava : parengtos ketvirtinė ir galutinė projekto ataskaitos
  • Parinkti audito įmonę ir pasirašyti sutartį
   --> rezultatas/išdava : pasirašyta audito sutartis
  • Atlikti projekto auditą
   --> rezultatas/išdava : atliktas auditas
  • Baigiamasis projekto priežiūros komiteto susitikimas galutinės ataskaitos ir audito rezultatų patvirtinimui. Baigiamasis projekto komandos susitikimas. Projekto rezultatų ir pratęsimo aptarimas (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava :
  • Projekto valdymas ir kontrolė (1 diena projekto savaitei). Planuojama 20 savaičių
   --> rezultatas/išdava :