Dydeliu autobiesu, aplipintu pingvinčikais, važinėsime po Lietuvą pas SVV

Problema

Naudojama nelegali PĮ

Tikslas

SVV atstovams pristatyti PĮ legalizavimo galimybę pereinant nuo nelegaliai naudojamų prie AKP

Tikslinė grupė

SVV rajonuose


Metrikos

Priemonės


WBS

Visų lygių turinys:

Road Show:

Rėmėjai/parneriai:

IT partneriai:


Partneriai

Firmos-geležistai

ŪM, VRM, IVPK

Autobiesistai - reikės gauti transportą (kurį lipinsime pingvinčikais ir kuriuo važinėsime po rajonus)

ES parama

Media - informaciniai pranešimai

SVV - vietinės įmonės, kurias apmokysime diegti OSS

Verslo organizacijos: Pramonininkų konfederacija, Verslo darbdavių konfederacija, Rūmai, SVV asociacijos, Verslo inkubatoriai, Verslo informacijos centrai, UAB "Investicijų ir verslo garantijos", ...

Savivaldybės - patalpoms, konsultacijoms dėl atrankų ir t.t.


Pastabos

Pagrindinis tiek verslo informacijos centrų, tiek verslo inkubatorių tikslas - lengvatinėmis sąlygomis teikiant informaciją, konsultavimo, mokymo, patalpų nuomos paslaugas, prisidėti prie naujų įmonių steigimosi, padėti jau veikiančioms įmonėms plėtoti veiklą bei prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.
LR ūkio ministro 2001 12 13 įsakymas nr. 373 SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS IR SKATINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA
2000m. Lisabonoje įvykusiame Europos viršūnių tarybos susitikime buvo nustatytas naujas ES politinis tikslas - iki 2010 m. tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia ekonomika visame pasaulyje, pajėgiančia užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą, pasireiškiantį įdarbinimo galimybių didėjimu ir gerėjimu. Verslininkystė pripažinta ekonominio augimo, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo varomąja jėga.
Dėl 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal tvirtinamas programas patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/62/2003 01 21/Įsigalioja nuo 2003 01 25/Valstybės žinios'2003 Nr.8-284) - patvirtino lėšas 2003m. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiajai programai, Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiajai programai ir Pramonės konkurencingumo didinimo programai (toliau - programos) įgyvendinti. Programų tvarkytojo funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 668 patvirtino Verslo plėtojimo tarybos nuostatus. http://www.ekm.lt/catalogs/29/index.shtml
http://www.vilnius.lt/new/gidas.php?open=16&root=1&sub_cat1=359&id=200