Projekto šablonas

Šablonas, skirtas trumpam ir konkrečiam projekto pristatymui.


Pavadinimas

Projekto tikslas - skatinti informacinės ir žinių visuomenės formavimą atokiose vietovėse, padidinti informacijos prieinamumą jų gyventojams, sudaryti jiems palankias sąlygas mokymuisi ir verslo plėtrai. Projekte orientuojamasi į .... darbuotojus/specialistus ir vietos bendruomenes, susiduriančias su ribotomis informacijos paieškos ir panaudojimo galimybėmis. (Skatinti regioninę plėtrą per verslo ir žmogiškųjų išteklių plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą)

Projekto tikslui įgyvendinti .... regiono/srities darbuotojams/specialistams bus suteiktos darbui ...... būtinos žinios ir įgūdžiai. Tai leis .... pasirengti .... ir reaguoti į visuomenės poreikių pokyčius.

Mokymų metu ..... darbuotojai/specialistai išklausys informacinio raštingumo, ekonomikos ir vadybos kursą, skirtą pademonstruoti, kaip įgytus kompiuterinio raštingumo įgūdžius galima panaudoti efektyvesniam ...... funkcijų vykdymui. Ypatingas dėmesys šio kurso metu bus skiriamas ES subsidijų įsisavinimui reikalingoms žinioms, tęstiniam mokymuisi ir verslumo ugdymui. Klausytojams bus suteikti kompiuterinio raštingumo pažymėjimai, .... sertifikatai, patvirtinantys, kad išklausytas ekonominių, vadybinių modulių kursas.

Konsultuojami projekto lektorių, mokymuose įgytus įgūdžius ir žinias .... darbuotojai pradės taikyti išvažiuojamųjų mokymų-seminarų miestelių bendruomenėms metu. Šių seminarų vykdymui bus įrengtas mobilus informacinis centras - Infobusas - su aštuoniomis kompiuterinėmis darbo vietomis. Mokymų-seminarų metu perteiktos žinios ir informacija padės aktyviausiems vietos bendruomenių gyventojams išmokti naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos priemonėmis ieškant įsidarbinimo galimybių, sukels jiems naujų savarankiško verslo idėjų, skatins nuolatinį mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą. Projekto dėka bus įkurta dešimt viešųjų informacinių centrų. Jų veikla sumažins periferinių vietovių informacinę atskirtį, skatins socialinę-ekonominę plėtrą.

Projektas bus vykdomas keliais etapais: paruošiamieji projekto darbai; .... darbuotojų/specialistų mokymai ir mobilaus informacinio centro (Infobuso) veikla; viešųjų informacinių centrų steigimas ir baigiamasis seminaras-konferencija; informacijos apie projektą sklaida; projekto veiklų monitoringas ir vidinis vertinimas, ataskaitų ruošimas.