PEDAGOGAS

Galima veikla:

Labai įdomios statistikos radau ITC puslapyje: http://www.ipc.lt/21z/apie/pasitarimai.htm.
Net 70-80% mokytojų teigia, kad per pastaruosius dvejus metus jie nedalyvavo nė viename kvalifikacijos kėlimo renginyje, susijusiame su informacinių technologijų taikymu mokymo procese. Pasiūlymas po atliktų tyrimų: kadangi efektyvus programos naudojimas pamokose labiausiai priklauso nuo dalyko mokytojo kompetencijos ir iniciatyvos, būtina rengti žymiai daugiau tobulinimo kursų dalyko mokytojams kaip konkrečiai programos naudojimo atvejams, taip ir aplamai informacinių technologijų naudojimo mokykloje. Dauguma informatikos mokytojų per pastaruosius dvejus metus lankėsi informacinių technologijų kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Apie 39% mokytojų nurodė, kad juose tobulinosi daugiau nei 32 valandas.
Didelei daliai mokytojų (atskiroms programoms nuo 45% iki 55%) administracijos pozicija neturėjo ir neturi jokios įtakos MKP naudojimui ugdymo procese. Tarp šių respondentų didžiąją dalį sudaro tie, kurie ugdymo procese nenaudoja MKP. Tačiau tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad didelei daliai mokytojų mokyklos administracijos skatinimas ir MKP naudojimo rėmimas daro esminę įtaką planuojant ar ateityje ugdymo procese naudoti informacines technologijas.

Pagrindiniai mokomųjų programų nenaudojimo faktoriai:
- trūksta parengtų pamokų planų (metodinių priemonių), metodinių rekomendacijų darbui su programa;
- trūksta dirbančių su šia programa mokytojų teigiamos patirties įvertinimo, jos apibendrinimo, sklaidos mokytojams.


Nuorodos:

http://www.socrates.lt - Comenius, http://comenius.eun.org

http://www.socrates.lt - Leonardo, http://www.leonardo.lt

http://www.nrcg.lt

http://www.leonardodavinci.no

http://cedefop.eu.int/