PHARE 2002 BAS

OSS Veiklos

Taip pat galite susipažinti: VeikluPlanas ir WebVeiklos.

Mantas:

Čia yra sąrašas veiklų, kuriose vienaip ar kitaip dalyvauja AKL ekspertas Mantas Kriaučiūnas.

 1. Sudaryti ir patvirtinti detalų veiklų planą
  • Pravesti pirmąjį projekto priežiūros komiteto ir komandos susitikimą (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava : patvirtintas detalus projekto tvarkaraštis
 2. Nustatyti ir dokumentuoti procedūras svetainių ir dokumentų formatų, naudojamų savivaldybėms ir gyventojams keičiantis duomenimis, testavimui
 3. Išanalizuoti ir parinkti atvirojo standarto dokumentų formatus
  • Parašyti straipsnį, apibendrinantį projekto rezultatus, susijusius su atviraisiais formatais, skirtą Lietuvos ir Latvijos spaudai
   --> rezultatas/išdava : straipsnis (pranešimas spaudai) apie Lietuvos ir Latvijos situaciją naudojant atviruosius formatus
 4. Įgyvendinti atvirųjų formatų naudojimą Vilniaus miesto savivaldybėje
  • Parinkti ir ištestuoti įrankius, atvirojo standarto dokumentų kūrimui
   --> rezultatas/išdava : sąrašas parinktų įrankių atvirųjų standartų dokumentų kūrimui su išsamiais aprašymais
  • Parinkti ir ištestuoti įrankius, skirtus dokumentų konvertavimui į atvirojo standarto formatą
   --> rezultatas/išdava : sąrašas parinktų įrankių dokumentų konvertavimui į atvirųjų standartų dokumentus su išsamiais aprašymais
  • Parengti ataskaitą ir rekomendacijas dėl įrankių dokumentų kūrimui atviruoju formatu ir konvertavimui į atvirąjį formatą
   --> rezultatas/išdavat : ataskaita ir rekomendacijos (gairės) dėl įrankių atvirojo formato kūrimui ir konvertavimui
  • Pravesti priežiūros komiteto ir projekto komandos narių susitikimą (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava : patvirtinti rezultatai ir suplanuotas tolimesnių veiklų tvarkaraštis
 5. Savivaldybių darbuotojų mokymai
  • Parengti mokymų medžiagą
   --> rezultatas/išdava : parengta mokymų medžiaga
  • Pravesti 4 dienų seminarą ir mokymus atitinkamiems Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams
   --> rezultatas/išdava : apmokyta 20 savivaldybių darbuotojų, išanalizuotas vertinimas
  • Pravesti 1 dienos mokymo seminarą Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjams
   --> rezultatas/išdava : 80 Lietuvos savivaldybių sprendimų priėmėjų pakeltas žinių lygis IT srityje, išanalizuotas vertinimas
 6. Įgyvendinti pilotinį projektą Vilniaus miesto savivaldybėje
  • Identifikuoti techninės ir programinės įrangos sistemas, nustatyti jų tinkamumą projektui ir reikalingus atnaujinimus
   --> rezultatas/išdava : detali ataskaita apie techninės ir programinės įrangų naudojimą ir/arba reikalingos įrangos įsigijimą tolimesnėms projekto veikloms
  • Įdiegti ir ištestuoti parinktus programinės įrangos įrankius individualiose darbo vietose
   --> rezultatas/išdava : darbo vietose įdiegta ir ištestuota programinė įranga
  • Apmokyti savivaldybės darbuotojus ir konsultuoti juos darbo vietose
   --> rezultatas/išdava : darbo vietose apmokyta 20 atrinktų savivaldybių darbuotojų, kaip naudotis įdiegta programine įranga (2 dienos)
 7. Ištestuoti ir ištaisyti Vilniaus miesto savivaldybės egzistuojančią svetainę
  • Konvertuoti uždaro formato dokumentus, esančius svetainėje, į parinkto standarto, naudojantis projekto metu parengtomis gairėmis
   --> rezultatas/išdava : uždaro formato dokumentai konvertuoti į atviruosius formatus
  • Patalpinti konvertuotus atvirojo standarto dokumentus svetainės puslapiuose vietoje arba šalia egzistuojančių dokumentų
   --> rezultatas/išdava : konvertuoti dokumentai patalpinti savivaldybės svetainės puslapiuose
  • Paleisti ištaisytą svetainę
   --> rezultatas/išdava : paleista ištaisyta savivaldybės svetainė
 8. Išleisti Atvirojo standarto vartotojo vadovą --> VartotojoVadovas
  • Apibendrinti ir suredaguoti 50 puslapių Atvirojo standarto vartotojo vadovą, paremtą projekto ataskaitomis ir veiklų rezultatais (lietuvių k.)
   --> rezultatas/išdava : parengtas 50 psl. Atvirojo standarto vartotojo vadovo elektroninis variantas lietuvių kalba
 9. Viešasis projekto veiklų ir rezultatų pristatymas
  • Pristatyti projektą INFOBALT 2004 parodoje AKL stende ir konferencijoje --> reikės keisti į kitą renginį
   --> rezultatas/išdava : projektas pristatytas INFOBALT 2004
  • Pristatyti projekto rezultatus ir rekomendacijas IVPK prie LRV
   --> rezultatas/išdava : LR Vyriausybei oficialiai pateiktos rekomendacijosc
  • Spaudos konferencija ir viešas projekto rezultatų pristatymas (baigiamoji konferencija) Vilniuje
   --> rezultatas/išdava : parašyti straipsniai ne mažiau 3 pagrindiniuose Lietuvos dienraščiuose. Apie 150 konferencijos dalyvių informuoti apie projekto rezultatus
 10. Galutinė veiklų analizė, auditas ir projekto uždarymas
  • Parengti ketvirtinę ir galutinę projekto ataskaitas
   --> rezultatas/išdava : parengtos ketvirtinė ir galutinė projekto ataskaitos
  • Baigiamasis projekto priežiūros komiteto susitikimas galutinės ataskaitos ir audito rezultatų patvirtinimui. Baigiamasis projekto komandos susitikimas. Projekto rezultatų ir pratęsimo aptarimas (Vilniuje)
   --> rezultatas/išdava :

Aigars:

Čia yra sąrašas veiklų, kuriose vienaip ar kitaip dalyvauja LAKA ekspertas Aigars Mahinovs.

 1. Set and approve detailed plan of activities
  • Meeting of project steering committee and kick-off meeting in Vilnius
   --> result/output : approved detailed project schedule
 2. Establish and document procedures for testing websites and document formats used in data exchange between local authorities and citizens
  • Establish and document procedures for testing websites in Lithuania and Latvia
   --> result/output : procedures for testing websites
  • Analyze document formats at Latvian websites and requested document forms from citizens (Riga)
   --> result/output : a list of document formats used at Latvian websites
 3. Analyze and select open standard document formats
  • Analyze existing Latvian laws and regulations regarding data exchange and standards
   --> result/output : a list of Latvian laws and regulations regarding data exchange and standards
  • Compile 10-page report on the use of open document formats in the public sector based on project report findings and input from other EU countries
   --> result/output : a 10-page report on the use of open document formats in the public sector
  • Author an article summarizing the open formats portion of the project and its findings, for distribution to Lithuanian and Latvian media organizations
   --> result/output : an article (press release) about Lithuanian and Latvian situation on using open formats
 4. Implement use of open formats at Vilnius City Municipality
  • Select and test tools for creating open standard documents
   --> result/output : a list of selected tools for creating open standard documents with brief descriptions
  • Select and test tools for converting documents to open standard ones
   --> result/output : a list of selected tools for converting documents to open standard ones with brief descriptions
  • Compile a report and recommendations on tools for open file format creation and conversion
   --> result/output : a report and recommendations (guidelines) on tools for open file format creation and conversion
  • Conduct Vilnius meeting of project steering committee and project teams
   --> result/output : approved results and scheduled further activities
 5. Trainings for municipal workers
  • Conduct 4-day seminar and trainings for appropriate Vilnius City municipal workers
   --> result/output : 20 municipal workers trained, feedbacks analyzed
  • Conduct 1-day seminar for Latvian municipal decision makers
   --> result/output : 60 Latvian municipal decision makers raised awareness in IT, feedbacks analyzed
 6. Implement of project pilot at Vilnius City Municipality
 7. Test and revise existing website of Vilnius City Municipality
 8. Publish Open Standard User's Guide Book
  • Compile and edit 50 page Latvian language Open Standard User's Guide Book based on project reports and findings
   --> result/output : a 50-page Open Standard User's Guide Book prepared in Latvian language (in electronic format)
  • Publish Open Standard User's Guide Book on Internet for public access and use
   *--> result/output : Open Standard User's Guide Book in Lithuanian language published at applicants', Vilnius City Municipality and ALAL websites for public access and use. In Latvian language – at LAKA website*
 9. Public presentation of project activities and results
  • Present project at BALTIC IT&T 2005 exhibition at LAKA's stand
   --> result/output : project presented at BALTIC IT&T 2005
  • Present project results and recommendations to information technology decision makers of the Republic of Latvia Government
   --> result/output : recommendations officially provided to information technology decision makers of the Republic of Latvian Government
  • Press conference and public presentation (final conference) of project results in Riga
   --> result/output : articles written in no less than 2 main Latvian dailies. About 120 conference participants informed about project results
 10. Final analyze of activities, audit and project closing
  • Prepare quarter and final project report
   --> result/output : quarter and final project report prepared
  • Final meeting of project steering committee to confirm final report and audit results. Final meeting of project team. Discuss project results and project sustainability in Vilnius
   --> result/output :